mirbud

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragniemy poinformować o sposobie postępowania z danymi osobowymi w Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie, oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

            Poniżej kilka szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Expo Mazury S.A., ul. Grunwaldzka 55, 14-100 Ostróda (dalej Administrator).
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@expomazury.pl, telefonicznie pod numerem telefonu (89) 506 58 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Podstawami prawnymi i celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora mogą być:
 1. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w celu przesyłania Pani/Panu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta email, wiadomość sms, mms), przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, komputer) treści marketingowych, w tym informacji handlowych o Expo Mazury S.A., jego usługach, organizowanych wydarzeniach, w tym także newsletterów.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy, jeśli zawarta została z Panem/ Panią umowa dotycząca współpracy bądź,
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj.: w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i  zakresu rachunkowości;
 4. Art. 6 ust.1 lit. f) RODO, tj.: – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na pytania, dostarczaniu treści informacyjnych na temat swojej działalności, oraz oferowanych przez siebie produktów i usług na żądanie zainteresowanych osób,
 5. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: - przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy świadczonych usług oraz wprowadzaniu nowych usług;
 6. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. – przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnie Pan/Pani zgodę. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym parterom handlowym, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, podmiotom świadczącym ma naszą rzecz usługi księgowe, prawne, kurierskie lub pocztowe wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możne nastąpić poprzez przesłanie informacji na nasz adres email podany w pkt 2 powyżej lub pisemnie na adres Administratora.
 5. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. W przypadku gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Expo Mazury S.A. narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszania.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem www.expomazury.pl/rodo, a także mogą Państwo uzyskać wgląd do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Expo Mazury S.A. z siedzibą w Ostródzie z dnia 25 maja 2018 roku.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Informacja o Administratorze Danych: